Bài 2: Phạm vi hoạt động của biến trong Javascript

Phạm vi hoạt động của biến trong Javascript

Phạm vi hoạt động của biến trong Javascript Ở bài Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript chúng ta đã được biết qua cách để khai báo và sử dụng Javascript rồi. Trong đó, chúng ta cũng tìm hiểu sơ lược về các kiểu dữ liệu phổ biến bên trong Javascript cũng như đại đa số […]

Continue reading

-->

 Bài 1: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả […]

Continue reading

-->